ANBI

Stichting Nederlands Zouavenmuseum

De Stichting Nederlands Zouavenmuseum is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling ofwel ANBI.
Wij zijn daarom verplicht diverse gegevens openbaar te maken via onze internetsite. Die gegevens treft u hieronder aan.

fiscaal nummer

Fiscaal nummer is 8045 02 213

adres

Stichting Nederlands Zouavenmuseum
Markt 31
4731 HM OUDENBOSCH
tel: 0165 313448
https://www.zouvenmuseum.nl
info@zouavenmuseum.nl

Bestuur Nederlands Zouavenmuseum

Dhr. A.F.J. Tromp voorzitter
Dhr. C. Daleboudt penningmeester
Dhr. J. Verschuuren secretaris

Dhr. H. Dirne lid
Mevr. V. Willemsen – Spiering lid
Dhr. A.N. Hommel lid
Dhr. E. van Thillo lid

Beleidsplan

U kun hier ons beleidsplan 2012 – 2018 inzien.

Beloningsbeleid

Vrijwilligers: Geen vergoeding.
Bestuur: Geen vergoeding.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Nederlands Zouavenmuseum wordt in de statuten ruim omschreven als:
“Het exploiteren van het Zouavenmuseum te Oudenbosch en al wat daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarmede bevorderlijk kan zijn, dat in de ruimste zin van het woord en met inachtneming van de tussen de gemeente en na te noemen Congregatie gesloten bruikleenovereenkomst de dato
negentienhonderdachtenzestig.” Met de Congregatie wordt bedoeld de Congregatie van de Broeders van de Heilige Aloysius van Gonzaga, die eigenaar is van de collectie en deze in 1968 in bruikleen heeft gegeven aan de gemeente Oudenbosch (thans gemeente Halderberge). De Stichting voert in opdracht van de gemeente deze bruikleenoverkomst uit.

Jaarverslagen

jaarverslag 2014

jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017

jaarverslag 2018

jaarverslag 2020
jaarrekening 2020

jaarverslag 2021
jaarrekening 2021

jaarverslag 2022
jaarrekening 2022